Οι αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου

Πραγματική δέσμευση

Ο όμιλος είναι δεσμευμένος στο θέμα της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας και πλήρως αφοσιωμένος στις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact), μιας εθελοντικής διεθνούς πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών στην οποία οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και να έχουν υπεύθυνη συμπεριφορά και δράσεις. Περιλαμβάνει 10 αρχές που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, το περιβάλλον και τη διαφθορά. Με το παρόν σας ανακοινώνουμε την πρόοδο της εταιρείας μας στην εφαρμογή των συγκεκριμένων αρχών εντός της σφαίρας επιρροής μας:

 • Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι ίσες ευκαιρίες για όλους τους εργαζομένους και ο απόλυτος σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν προτεραιότητα για την εταιρεία μας. Η φιλοσοφία μας για την εργασία βασίζεται στις διαπροσωπικές σχέσεις που προκύπτουν από μια κατά κύριο λόγο οικογενειακή ατμόσφαιρα. Σε αυτό το περιβάλλον και με αυτή τη λογική καταρτίσαμε μια σειρά Κανονισμών Προσωπικού που διασφαλίζουν ότι η εταιρεία λειτουργεί ομαλά και τα δικαιώματα των εργαζομένων μας προστατεύονται. Δεν ανεχόμαστε καμία μισθολογική διάκριση με βάση το φύλο. Οι βασικοί μισθοί υπολογίζονται σύμφωνα με τον χρόνο υπηρεσίας, το μορφωτικό επίπεδο και την εμπειρία. Οι νέες προσλήψεις εγκρίνονται και αποφασίζονται από τη διεύθυνση κάθε ξενοδοχείου και από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, με βάση τα κριτήρια που έχουν οριστεί σε κάθε περίπτωση. Η πολιτική της εταιρείας μας στο θέμα των προσλήψεων δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος καμίας κοινωνικής ομάδας (όπως είναι γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία, οι θρησκευτικές μειονότητες, οι ξένοι υπήκοοι ή άτομα με άλλα συγκεκριμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά). Κυρίως, υποστηρίζουμε τις κοινωνίες μέσα στις οποίες δραστηριοποιούμαστε επιλέγοντας από αυτές εργαζομένους, επιχειρηματικούς συνεργάτες και προμηθευτές. Το γεγονός αυτό ενισχύει σημαντικά την τοπική απασχόληση και μεταποίηση και τις τοπικές οικονομίες.
 • Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δικές τους δραστηριότητες δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πολιτική προμηθειών που ακολουθούμε προκειμένου να συμβαδίζουμε με τις τελευταίες τάσεις στην αγορά των προμηθευτών, να συμμορφωνόμαστε προς τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κανονισμούς της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καλύπτουμε τις ανάγκες της εταιρείας μας, έχει αυξήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Προσέχουμε επίσης να διασφαλίζουμε ότι οι δραστηριότητές μας δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα, οι Κανονισμοί Προμηθειών μας ευθυγραμμίζονται με τις βέλτιστες πρακτικές μεγάλων οργανισμών και καλύπτουν τις ανάγκες της εταιρείας μας.
 • Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και την αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Οι Κανονισμοί Προσωπικού της εταιρείας μας διασφαλίζουν ότι οι πολιτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις αντιμετωπίζονται με σεβασμό και εξασφαλίζονται από την εταιρεία, εντός του πλαισίου που ορίζουν το Σύνταγμα και οι νόμοι. Στην πράξη, το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης υποστηρίζεται και προστατεύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας, χωρίς εξαίρεση, καλύπτονται από συμβάσεις που είναι αποτέλεσμα συλλογικής διαπραγμάτευσης.
 • Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας. Οι πολιτικές της εταιρείας στο θέμα της απασχόλησης και οι διαδικασίες που τις εγγυώνται αποτρέπουν και απαγορεύουν την καταναγκαστική εργασία. Επιπλέον, ούτε εμείς ούτε οι προμηθευτές μας αδιαφορούμε για οποιαδήποτε μορφή σωματικής ή άλλης παράνομης εκμετάλλευσης ή παρενόχλησης ή τη χρήση καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας σε οποιαδήποτε από τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας.
 • Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση της παιδικής εργασίας.

Οι πολιτικές της εταιρείας στο θέμα της απασχόλησης και οι διαδικασίες που τις εγγυώνται αποτρέπουν και απαγορεύουν φαινόμενα όπως η παιδική εργασία. Λαμβάνουμε δεσμευτικές πρωτοβουλίες για την ευθυγράμμιση των λειτουργιών και των στρατηγικών μας προς αυτήν την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, έχουμε αναπτύξει μηχανισμούς ελέγχου των προμηθευτών για να διασφαλίζουμε ότι δεν απασχολούν ανηλίκους.

 • Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων στις προσλήψεις και την απασχόληση. Εγγυούμαστε ίσες ευκαιρίες ως βασική πολιτική της εταιρείας, η οποία υποστηρίζεται επίσης στους Κανονισμούς Προσωπικού. Έχουμε επίσης αναπτύξει ένα Σύστημα Αξιολόγησης Εργαζομένων, μέσω του οποίου όλοι όσοι αξιολογούνται ενημερώνονται αμέσως για τις επιδόσεις τους και τις συζητούν με τους αξιολογητές τους κατά τη διάρκεια προσωπικής συνέντευξης. Υπάρχει επίσης ένα σύστημα για να αξιολογούν οι εργαζόμενοί μας την εταιρεία, το οποίο σε συνδυασμό με την πολιτική των ανοιχτών θυρών που ακολουθούμε αποδεικνύει τη δέσμευσή μας στην εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης. Η απόφαση της εταιρείας μας να υποστηρίζει με συστηματικό τρόπο τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε έχει ως αποτέλεσμα την επιλογή εργαζομένων, επιχειρηματικών συνεργατών και προμηθευτών χωρίς διακρίσεις μέσα από αυτές.
 • Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν μια προληπτική προσέγγιση ως προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Η εταιρεία μας υποστηρίζει την αρχή της πρόληψης, υιοθετώντας μια προληπτική προσέγγιση στο θέμα της μέτρησης και της μείωσης της επίπτωσής της στο περιβάλλον. Τηρούμε την περιβαλλοντική νομοθεσία σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας μας, βάσει της περιβαλλοντικής πολιτικής μας. Αναλύουμε την επίπτωση των υπηρεσιών μας στο περιβάλλον και στοχεύουμε στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών μας.

Ταυτόχρονα, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της περιβαλλοντικής επίπτωσής μας μέσω των τριών πυλώνων της περιβαλλοντικής πολιτικής μας:

  • Περιβαλλοντική επίπτωση από τη λειτουργία της εταιρείας μας
  • Μέτρα για τη μείωση της χρήσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
  • Διαχείριση πρώτων υλών και αποβλήτων
  • Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την προώθηση μεγαλύτερης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. Στην εταιρεία μας, καταγράφουμε συστηματικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμά μας και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών CO2. Επειδή θεωρούμε ότι η κατανάλωση ενέργειας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας μας, ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα για την παρακολούθηση της κατανάλωσης που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας. Επίσης, λαμβάνουμε μέτρα για να μειώσουμε τη χρήση ενέργειας και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Τέλος, αξιοποιούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εφαρμόζουμε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, περιορίζουμε τη μεταφορική δραστηριότητά μας και σχεδιάζουμε υπηρεσίες που βοηθούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
  • Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών. Η εταιρεία μας προάγει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη χρήση φωτισμού και συστημάτων θέρμανσης/ψύξης που δεν καταναλώνουν πολλή ενέργεια στα κτήριά μας. Πέραν των παραπάνω, φροντίζουμε να εξοικονομούμε ενέργεια και να τη χρησιμοποιούμε καταλλήλως. Έχουμε επιλέξει να το κάνουμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε την περιβαλλοντική επίδοσή μας με τρόπο αποδοτικό ως προς το κόστος. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες παρέμβασης:
   • Γενικές δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια
   • Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε εγκαταστάσεις
   • Ανανέωση εξοπλισμού

 

  1. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά, συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και της δωροδοκίας. Η πολιτική μας περιλαμβάνει ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση της δωροδοκίας και της διαφθοράς. Ενισχύοντας τις διαδικασίες και τις δομές μας, διασφαλίζουμε συμμόρφωση προς το ρυθμιστικό πλαίσιο και τη νομοθεσία, καθώς και την καλλιέργεια μιας εταιρικής κουλτούρας βασισμένης στις αξίες της επαγγελματικής ηθικής και της προστασίας των συμφερόντων των μετόχων και όλων των συμμέτοχων. Επιπλέον, μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης της εταιρείας μας, στοχεύουμε στη βελτίωση και την προαγωγή της νέας εκπαιδευτικής φιλοσοφίας των πολλαπλών δεξιοτήτων και των τεχνικών που απαιτεί η καλή επικοινωνία και η ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη, καθώς και η αποτελεσματικότερη προώθηση των υπηρεσιών μας. «Διασφαλίζουμε συστηματικά ότι συνεισφέρουμε στις τοπικές κοινωνίες μέσω δωρεών. Υποστηρίζουμε ιδρύματα, οικογένειες και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες και υλική βοήθεια, όπως κλινοσκεπάσματα, πετσέτες και έπιπλα». «Επειδή είμαστε οικογενειακή επιχείρηση, είμαστε σε θέση να οικοδομούμε ουσιαστικές σχέσεις. Η καθημερινή δραστηριότητά μας, η οποία βασίζεται στην εμπιστοσύνη και τον αμοιβαίο σεβασμό, στηρίζεται σε μια πολιτική ανοιχτών θυρών, σύμφωνα με την οποία επικοινωνούμε άμεσα, χωρίς μεσάζοντες, δημιουργώντας δεσμούς που βασίζονται σε δυνατές αρχές και αξίες».
Ανακαλύψτε περισσότερα