Πολιτική Ανθρώπινου Δυναμικού

Κοινωνική δέσμευση της εταιρείας μας αποτελεί η ευθύνη της έναντι στους εργαζομένους της και την κοινότητα στην οποία ασκεί τις δραστηριότητές της.

Η φιλοσοφία και η λογική που εργαζόμαστε βασίζεται στις διαπροσωπικές σχέσεις, την  επαγγελματική συνείδηση, την αξιοκρατία, την ηθική και την δικαιοσύνη  τα οποία αποτελούν και τους πυλώνες της συνεργασίας μας. Σε αυτό το περιβάλλον και με αυτή τη λογική έχουμε δημιουργήσει έναν Εσωτερικό Κανονισμό Προσωπικού, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία μας, καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων μας.

 

Προς αυτή την κατεύθυνση δεσμευόμαστε:

  • Να  μεταχειριζόμαστε δίκαια τους εργαζομένους μας με αξιοπρέπεια και σεβασμό και χωρίς ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων.
  • Να διασφαλίζουμε μέσα από διαφανείς διαδικασίες τις ίσες ευκαιρίες για όλους.
  • Να έχουμε μια πολιτική αμοιβών και  κοινωνικών παροχών που να είναι δίκαιες και σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο.
  • Να αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του προσωπικού μας να συμμετέχει σε συνδικαλιστικά σωματεία  και να  αναπτύξουμε μια σχέση που να βασίζεται στο διάλογο και τη συνεργασία .
  •  Να ενθαρρύνουμε την επαγγελματική  απόδοση των εργαζομένων, μέσω αντικειμενικών και διαφανών διαδικασιών και να προωθούμε την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες για συνεχή βελτίωση.
  • Να ενισχύουμε συστηματικά τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, μέσα από την αμερόληπτη επιλογή ανθρώπων, συνεργατών και προμηθευτών από αυτές.
  • Οι κύριοι στόχοι που σχετίζονται με το προσωπικό της Bluegr, όπως καθορίζονται στο σχέδιο δράσης σε αυτό το έτος, είναι οι εξής:
  • Η ανάπτυξη τμήματος  Ανθρώπινου Δυναμικού και σχετικών διαδικασιών.
  • Η εκπαίδευση όλου του προσωπικού στις πολιτικές και τις αξίες της επιχείρησης και η      ενθάρρυνσή του στην ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών.

 

12.5.2015

Διευθυντής

Ανακαλύψτε περισσότερα