Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας

Πρωταρχικό μέλημα της διοίκησης των ξενοδοχείων της bluegr  αποτελεί η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Για το σκοπό αυτό δεσμεύεται ώστε να προβαίνει σ’ όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για την πρόληψη και βελτίωση των συνθηκών  υγείας και ασφάλειας  όλων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των Επισκεπτών και τρίτων που εισέρχονται στους τόπους εκτέλεσης εργασιών από την εταιρεία όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και απαιτήσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Ο απώτερος στόχος της μας είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών με τις καλύτερες απαιτήσεις σε ποιότητα και χρόνο, χωρίς ατύχημα ή περιστατικό που θα βλάψει την ανθρώπινη υγεία. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι μέλημα όλων όσων συμμετέχουν στις δραστηριότητες της εταιρείας και εξαρτάται πάνω από όλα από εμάς τους ίδιους.

 

Η εταιρεία bluegr ανταποκρίνεται στα προηγούμενα, μέσα από την οργάνωση και τη λειτουργία της, τηρώντας διαδικασίες και πρακτικές οι οποίες ανταποκρίνονται στην προάσπιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων της και των επισκεπτών της και στηρίζεται:

  • στην ικανότητα και εξειδίκευση του προσωπικού της,
  • στην άρτια εσωτερική δομή και λειτουργία της,
  • στη συνεχή εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού της,
  • στις αναγκαίες επενδύσεις με στόχο την εξάλειψη ή ελαχιστοποίηση

των επαγγελματικών κινδύνων,

  • στην τακτική ενημέρωση για τις εξελίξεις σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

Η Διοίκηση και το σύνολο του προσωπικού έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που προβλέπονται  στην εργασία μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους και να προασπίζουν τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.

Η Διοίκηση της bluegr δεσμεύεται να τηρεί τις νομοθετικές απαιτήσεις και να εξασφαλίζει διαρκώς την εφαρμογή και τη διατήρηση της Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας, όπως και να συμμορφώνεται στις αρχές συνεχούς βελτίωσης.

12.5.2015

Διευθυντής

Ανακαλύψτε περισσότερα