Περιβαλλοντική Πολιτική

Η προστασία του περιβάλλοντος έχει αναχθεί σε μέγιστη προτεραιότητα για όλους μας στην εταιρία bluegr Hotels & Resorts.

Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα ξενοδοχεία μας καθώς και οι εργασίες που γίνονται σε αυτά και στους εξωτερικούς  χώρους, , γίνονται πάντα με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα:

  • Λειτουργούμε σύμφωνα με το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, επιλέγοντας τα κατάλληλα υλικά και προγραμματίζουμε την σωστή διαχείρισή τους για την πρόληψη της επιβάρυνσης στο περιβάλλον.
  • Έχουμε καταγράψει τις περιβαλλοντικές συνέπειες των δραστηριοτήτων μας μας και έχουμε ορίσει αντίστοιχους στόχους.
  • Συμμορφωνόμαστε με τις Νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικές με το Περιβάλλον.
  • Στοχεύουμε σε διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων.
  • Εφαρμόζουμε διαδικασίες και ελέγχους στις διαδικασίες παραγωγής, αλλά και επιλογής εγκεκριμένων προμηθευτών και συνεργατών μέσω περιοδικών ανασκοπήσεων

Η εταιρία μας εφαρμόζει κι έχει πιστοποιήσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 , στην νέα του έκδοση 2015.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική έχει γνωστοποιηθεί σε όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες και είναι διαθέσιμη στο κοινό.