Βοηθ. Λογιστής
ΚΡΗΤΗ

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Εγγραφές γενικής λογιστικής
 • Καταχωρήσεις παραστατικών
 • Έλεγχος και ενημέρωση γενικής λογιστικής από «γέφυρες» PMS και Αποθήκης
 • Καθημερινή συμφωνία υπολοίπων ταμείων, λογ/σμών όψεως, πιστωτικών καρτών
 • Διαχείριση διαθεσίμων/Cash flow
 • Συμφωνία υπολοίπων προμηθευτών και πελατών
 • Ενημέρωση M.I.S. και δημιουργία Reports
 • Επικοινωνία με προμηθευτές, φορείς δημοσίου και τράπεζες
 • Παρακολούθηση My Data
 • Διαχείριση Επενδυτικών
 • Συμμετοχή σε υποβολές φορολογικών υποχρεώσεων
 • Συμμετοχή στη διαδικασία ετήσιου και ad hoc ελέγχου από Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων

Οι ιδανικοί Υποψήφιοι διαθέτουν:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Λογιστικής ή Οικονομικών Επιστημών.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 έτη σε τμήμα λογιστηρίου εταιρίας – ιδανικά στον ξενοδοχειακό τομέα.
 • Εμπειρία σε βιβλία Γ’ Κατηγορίας.
 • Αποδεδειγμένη γνώση Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ και IFRS)
 • Άριστη γνώση προγραμμάτων Ms Office και ERP συστημάτων. Γνώση του ERP της Entersoft θα θεωρηθεί σημαντικό επιπρόσθετο προσόν.
 • Γνώση και εργασιακή εμπειρία σε θέματα απόδοσης παρακρατούμενων φόρων θα θεωρηθούν σημαντικό επιπρόσθετο προσόν.
 • Καλή γνώση του κώδικά Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
 • Γνώσεις Εμπορικού Δίκαιου.
 • Πολύ καλή γραπτή και προφορική επικοινωνία στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
 • Πάθος για την Αριστεία.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας.
 • Υπευθυνότητα και Ικανότητα λήψης αποφάσεων και ανάληψης πρωτοβουλιών.
 • Ομαδικότητα.
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση.

Η bluegr Hotels & Resorts προσφέρει:

 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Ευκαιρίες εξέλιξης
 • Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον με Πιστοποίηση Great Place to Work βασισμένο σε διεθνή πρότυπα Επιχειρηματικής Αριστείας
YOUR CV

  Attach CV

  *In relation to the requirements of EU Regulation 2016/679 (GDPR), I agree to the processing of my personal data according to our Privacy Policy

  Back To Top